20 imtas Moletu plento kilometras. 100 metru nuo asfalto. 12 nakvynes vietu. Kaina 250 para.20 imtas Moletu plento kilometras. 100 metru nuo asfalto. 12 nakvynes vietu. Kaina 250 para.